Yandal Programı

Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ilgi duydukları konularda bilgilenmelerine yönelik başka bir diploma programında sertifika almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktadır.

  • Başvuru ve Kabul Koşulları

1. Yandal başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve transkript ile İlgili Fakülte Dekanlığına yapılır.

2. Öğrenci YAP’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 6'inci yarıyılı başında başvurabilir.

3. Öğrencinin YAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu yarıyıla kadar devam ettiği anadal lisans programında tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.

4. Kadir Has Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

5. Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, ilgili Fakülte Dekanlığı  tarafından işleme konulur. Kabul işlemi başvurulan Bölümün önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

6. Yandal programından kaydı silinmiş öğrenci yeniden aynı yandal programına başvuru yapamaz ve kayıt yaptıramaz. Yandal programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı bulundukları yandal programını bırakmak kaydıyla, yeni bir programa başvuru yapabilirler.

Başvuru Tarihi
Akademik Takvimde yer almaktadır.

Gerekli Belgeler


Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış form. Form için tıklayınız.

  • Burs ve Ücret


Anadal programının normal öğrenim süresi içinde yandal programını bitiremeyen ve herhangi bir burstan yararlanan veya ücretli öğrenim gören öğrenciler, Mütevelli Heyetçe belirlenen yandal programının kredi başına ücretini öderler.

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursundan yararlanan ve yandal yapan öğrenciler, yaz döneminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde herhangi bir ücret ödemezler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe uygun görülen yaz okulu ders ücreti tahsil edilir.

%50 veya %25 Üniversiteye Giriş Başarı Bursundan yararlanan ve yandal yapan öğrenciler, yaz döneminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde Mütevelli Heyetçe uygun görülen yaz okulu ders ücretlerini bursları oranında indirimli öderler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe uygun görülen yaz okulu ders ücreti tahsil edilir.

  • Başarı ve Mezuniyet Koşulları


Yandal programı için ayrı bir not belgesi düzenlenir.

Anadal ve yandal programına ortak sayılacak dersler dönem kayıtları sırasında öğrenci tarafından her iki programa da kaydedilir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not çizelgelerinde gösterilir. Ancak, bu ortak dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.

Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için uygulanır.

Anadal programında genel not ortalaması 2.50/4.00 altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.

Yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında ilgili yandal programında yer alan ve yandal programını açan bölüm tarafından verilen en az 12 kredilik ders almaları ve genel not ortalamalarının en az 2,00/4,00 olması gerekir.

Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye Yandal Sertifikası verilmez.

  • İzinli Sayılma

Anadal programında izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak yandal programında da izinli sayılır. Ancak, anadal programından mezun olan ve yandal programına devam eden öğrencilerden, lisansüstü programa kayıtlı olanların izin işlemlerinde her iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.

Yandal programında ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere ilgili bölüm önerisi ve yandal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurul kararı ile dönem izni verilebilir.

  • Yandal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma, İlişik Kesme


1-    Öğrenci, yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

2-    Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

3-    Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üst üste 2.00/4.00 altında kalan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

  • Yandal Programı Öğrenim Süresi


Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi yandal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarı yıl uzatılabilir.