Kontenjanlar için tıklayınız

Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi diploma programlarına yurt dışından yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir:

1-      Öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın, önlisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekir.

2-      Öğrencinin,  yurt dışında kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eşdeğerliğinin Kadir Has Üniversitesi tarafından kabul edilmesi gerekir.

3-      Öğrenci, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Bir yılı aşmamış olmak şartıyla, kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

4-      Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamamaktadır.

5-      Öğrencinin, geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo, vb.) yerine getirmiş olmalıdır.

6-        Başvuruların değerlendirilmesinde öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması en az 100 üzerinden 60 olmalıdır.

7-         Kadir Has Üniversitesi diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için; belirtilen belgeler tamamlanmış olarak, son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Aşağıda belirtilen tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi ve onaylı belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanı sıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.

1-      Başvuru formu ile bir adet fotoğraf

2-      Nüfus cüzdan fotokopisi

3-      Pasaportun resmi onaylı kopyası

4-      Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış)

5-      İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge

6-      Kayıtlı olduğunuz üniversitede disiplin cezası almamış olduğunuza dair belge

7-      Yurt dışı kontenjanından kayıt yaptırmış öğrenciler için programa kabul edilmelerini sağlayan sınav sonuç belgesi

8-      ÖSYS sınav sonuç belgesi ya da Kadir Has Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nde belirlenen sınav sonuç belgelerinden biri

9-      Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile başarı notlarını ve genel not ortalamasını gösterir belge (transkript)

10-      Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programının öğrenim dilini gösterir belge

11-      Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belge

12-      Lise diplomasının fotokopisi. Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.

13-  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı.

İntibak İşlemleri

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir.  Bu dersler öğrencilerin dönem ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz, ancak ilgili dersler için muafiyet işlemi gerçekleştirilebilir.

Öğrenim Süresi

Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Kurumlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre Kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

Ücretler

Ayrıntılı bilgi için Öğrenim Ücretleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.