2018-2019 BAHAR YARIYILI ÇAP KONTENJANLARI


Çift Anadal Programı

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

  • Başvuru ve Kabul Koşulları;

1. ÇAP başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve transkript ile İlgili Fakülte Dekanlığına yapılır.

2. Öğrenci ÇAP’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılı başında başvurabilir.

3. Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu yarıyıla kadar devam ettiği anadal lisans programında tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmakla birlikte, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere merkezi yerleştirme puanına sahip olmak koşuluyla çift anadal programına başvurabilirler. Her halde, çift anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

4. Kadir Has Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

5. Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından işleme konulur. Kabul işlemi başvurulan Bölümün önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

6. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı bulundukları çift anadal programını bırakmak kaydıyla, yeni bir programa başvuru yapabilirler.

Başvuru Tarihi

Akademik Takvimde yer almaktadır.

  • Burs ve Ücret


Anadal programının normal öğrenim süresi içinde çift anadal programını bitiremeyen ve herhangi bir burstan yararlanan veya ücretli öğrenim gören öğrenciler, Mütevelli Heyetçe belirlenen çift anadal programının kredi başına ücretini öderler.

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursundan yararlanan ve çift anadal yapan öğrenciler, yaz döneminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde herhangi bir ücret ödemezler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe uygun görülen yaz okulu ders ücreti tahsil edilir.

%50 veya %25 Üniversiteye Giriş Başarı Bursundan yararlanan ve çift anadal yapan öğrenciler, yaz döneminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde Mütevelli Heyetçe uygun görülen yaz okulu ders ücretlerini bursları oranında indirimli öderler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe uygun görülen yaz okulu ders ücreti tahsil edilir.

  • Başarı ve Mezuniyet Koşulları


Çift anadal programı için tek bir not çizelgesi, her iki programında ayrı ayrı not ortalamasını gösterecek şekilde düzenlenir.

Çift anadal programının tamamlanabilmesi için, ilgili ders planındaki tüm derslerin tamamlanmış olması ve mezuniyet için gerekli diğer şartların (staj vb.) yerine getirilmesi şarttır. Bu kapsamda iki programın ders planındaki ortak dersler dışında birbirine eşdeğer kabul edilebilecek dersler ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından belirlenir.

Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, genel not ortalamalarının en az 2,80/4,00 olması gerekir.

Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye çift anadal ikinci lisans programının Lisans Diploması verilmez.

  • İzinli Sayılma

Anadal programında izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak çift anadal programında da izinli sayılır. Çift anadal programında ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere ilgili bölüm onayı ile çift anadal programı için en çok iki yarıyıl izin verilebilir.

  • Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma, İlişik Kesme


1-    Öğrenci, çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

2-    Çift anadal programındaki öğrenci, anadal diploma programındaki kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal programına yatay geçiş yapabilir.

3-    Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

4-    Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,50/4,00’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2,50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

Öğrencinin çift anadal programından ayrılması halinde başarılı olduğu derslerin notları, Danışmanın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile anadal programında yer alan seçimlik derslerin yerine sayılabilir. Anadal programındaki seçimlik derslerin yerine sayılan derslerin notları dışındaki notlar, anadal programındaki genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

  • Çift Anadal Programı Öğrenim Süresi


Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Bu halde, anadal programındaki öğrencilerin tabi oldukları eğitim ücretine ilişkin esaslar, bu öğrenciler hakkında da aynen uygulanır.

 

Çift Anadal ve Yandal Yönergesi...

2018-2019 BAHAR YARIYILI ÇAP KONTENJANLARI